இல்லம்

உருவாக்கிய தேதி

2021 (117)
மே (7) ஜூன் (22) ஜுலை (88)
2020 (245)
ஜனவரி (17) ஜுலை (121) ஆகஸ்ட் (107)
2019 (317)
ஜூன் (178) டிசம்பர் (139)
2018 (200)
ஜூன் (114) ஜுலை (19) நவம்பர் (67)
2017 (127)
ஜூன் (48) ஜுலை (79)
2016 (111)
ஜூன் (14) ஜுலை (97)
2015 (239)
ஜுலை (123) செப்டம்பர் (116)
2014 (273)
மே (106) ஜுலை (167)
2013 (169)
ஜூன் (106) ஜுலை (63)
2012 (169)
ஜூன் (79) அக்டோபர் (90)
2011 (167)
பிப்ரவரி (55) ஜூன் (112)
2010 (224)
மார்ச் (126) ஜுலை (98)
2009 (67)
மே (1) ஜூன் (66)
2008 (73)
ஜூன் (73)
2007 (125)
மே (34) ஜூன் (91)
2006 (332)
ஜூன் (67) செப்டம்பர் (265)
2005 (121)
மார்ச் (65) ஜுலை (56)
2004 (62)
செப்டம்பர் (62)
2003 (83)
செப்டம்பர் (83)
2002 (5)
ஜுலை (5)
2001 (39)
ஆகஸ்ட் (39)
2000 (59)
ஏப்ரல் (28) செப்டம்பர் (31)
1999 (37)
ஏப்ரல் (2) ஆகஸ்ட் (35)
1998 (54)
ஜனவரி (10) மே (7) செப்டம்பர் (37)
1997 (42)
ஜுலை (42)
1996 (58)
ஜுலை (17) ஆகஸ்ட் (41)
1995 (78)
ஏப்ரல் (28) ஜுலை (50)
1994 (38)
மே (4) ஆகஸ்ட் (34)
1993 (31)
ஆகஸ்ட் (31)
1992 (49)
ஜனவரி (2) ஆகஸ்ட் (47)
1991 (35)
மார்ச் (3) ஆகஸ்ட் (32)
1990 (71)
பிப்ரவரி (6) ஏப்ரல் (24) மே (3) ஜுலை (3) ஆகஸ்ட் (34) நவம்பர் (1)
1989 (10)
மே (2) ஆகஸ்ட் (8)
1987 (1)
நவம்பர் (1)
1986 (37)
ஜனவரி (1) ஜூன் (5) ஜுலை (31)
1985 (55)
பிப்ரவரி (1) ஏப்ரல் (41) ஜூன் (1) ஆகஸ்ட் (12)
1984 (2)
பிப்ரவரி (1) நவம்பர் (1)
1983 (6)
ஏப்ரல் (1) ஜூன் (4) நவம்பர் (1)
1981 (2)
ஜனவரி (2)
1980 (60)
ஜனவரி (13) பிப்ரவரி (1) மார்ச் (8) ஏப்ரல் (37) அக்டோபர் (1)
1979 (48)
ஜனவரி (7) பிப்ரவரி (8) ஏப்ரல் (1) மே (9) ஜூன் (7) ஜுலை (10) அக்டோபர் (3) டிசம்பர் (3)
1978 (33)
பிப்ரவரி (1) மார்ச் (3) ஏப்ரல் (7) மே (8) ஜூன் (7) அக்டோபர் (3) நவம்பர் (1) டிசம்பர் (3)
1977 (10)
மார்ச் (2) ஏப்ரல் (5) நவம்பர் (3)
1976 (32)
ஜனவரி (3) மார்ச் (3) ஏப்ரல் (1) மே (3) ஜூன் (8) ஜுலை (1) செப்டம்பர் (2) அக்டோபர் (2) நவம்பர் (8) டிசம்பர் (1)
1975 (6)
மே (5) டிசம்பர் (1)